คำสอนของพ่อ…..แด่ลูกอันเป็นที่รักของพ่อ part 3

คำสอนของพ่อ ข้อที่ ๘ # อนาคตทำนายได้ ในหลวงทรงตรัสว่

“ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน

ต้นเรื่องนั้นก็คือเหตุ สิ่งที่ได้รับคือผล

และผลที่่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก

คือทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้

แล้วการทำงานของท่าน ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆเนื่องกันไปอีก ไม่หยุดยั้ง

ดังนั้นที่พูดกันว่าให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง

คนเรามักนึกว่า อนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้ แต่ที่จริงเราทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคตก็คือผลของการกระทำในปัจจุบัน”

“ลูกรัก…คนที่มีปัญญา เขาสามารถทำใจให้เป็นสุขได้เรื่องที่ไม่น่าจะสุข

แต่คนไร้ปัญญา เขาทำใจให้เป็นทุกข์ได้แม้ในเรื่องที่ไม่น่าจะทุกข์”

” ลูกรัก…..คนฉลาด มักจะกังวลกับการได้มาและเสียไป แต่คนมีปัญญา มักพร้อมที่จะเสียสละแก่ผู้อื่นอยู่เสมอ

ลูกรัก…คนฉลาดมิใช่คนมีปัญญาเสมอไป แต่คนที่มีปัญญามักมีความฉลาดด้วย ความฉลาดคือความสามารถในการคำนวณ การได้เปรียบการเสียเปรียบเทียบกัน

คนฉลาดก็มีความโลภ ความโกรธ ความตลบแตลง

แต่คนมีปัญญา จักฉลาดในการคิด พูด ทำ อันเป็นประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมอยู่เสมอ

คนมีปัญญาจักรู้จักแยะแยะผิดชอบชั่วดี ลูกรู้จักแยกแยะเมื่อใด ลูกก็เป็นคนมีปัญญา”

คำสอนของพ่อ ข้อที่๙ # แก้ปัญหาด้วยปัญญา ในหลวงทรงตรัสว่า

” ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก

การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิดหรือด้วยสมองกล

เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์

การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา คือคิดด้วยสตืรู้ตัวเสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด และอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้น

ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกัน เป็นกระบวนการได้กระจ่างชัด ทุกขั้นตอน”

“ลูกรัก…..เทียนเพียงเล่มเดียวจุดไฟได้พันแท่ง แต่เสียงเทียนไม่ลดน้อยลงเลย

พ่อจึงขอสรุปให้ลูกได้รู้ว่า….ความสุขเมื่อแบ่งปันผู้อื่นเท่าไร ก็ไม่ลดน้อยถอยลงไป กลับจักมีแต่ความสุขเพิ่มมากขึ้น”

“ลูกรัก…เคล็ดลับของความสุข คือ การพลอยสนุกไปกับความสุขของผู้อื่น

ผู้ชื่นชมความสุขของผู้อื่น ชมความดีงามของผู้อื่น

เราจะเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดคนหนึ่ง ลูกจงหาเคล็ดลับเช่นนี้อยู่เสมอ”

“ลูกรัก…พ่อจักบอกเคล็ดลับให้แก่ลูก เรื่องวิธีการแก้ปัญหาด้วยความคิด คือ

ถ้าปัญหาเป็นเรื่องที่แก้ได้ วิตกกังวลไปก็เปล่าประโยชน์ เพราะแก้ไขได้

แต่ถ้าเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ วิตกกังวลไปก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น ขอให้ลูกอย่าวิตกกังวลจนเกินไป”

คำสอนของพ่อ ข้อที่ ๑0 # การแก้ไขข้อบกพร่อง ในหลวงทรงตรัสว่า

“การมุ่งสอนคนห้เก่งเป็นเกณฑ์นั้น อาจทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆ ขึ้นในตัวบุคคลได้ไม่น้อย ที่สำคัญก็มี

ข้อหนึ่ง บกพร่องในความคิดพิจารณาที่รอบคอบและกว้างไกล เพราะใจร้อนเร่งจะทำการให้เสร็จโดยเร็ว เป็นเหตุให้การงานผิดพลาด ขัดข้อง และล้มเหลว

ข้อสอง บกพร่องในความนับถือและเกรงใจผู้อื่น เพราะถือว่าตนเป็นเลิศ เป็นเหตุให้เย่อหยิ่ง มองข้ามความสำคัญของบุคคลอื่น และมักก่อความขัดแย้งทำลายไมตรีจิตมิตรภาพ ตลอดจนความสามัคคีระหว่างกัน

ข้อสาม บกพร่องในความมัธยัสถ์ พอเหมาะพอดีในการกระทำทั้งปวง เพราะมุ่งแต่จะทำตัวให้เด่น ให้ก้าวหน้าเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ

ข้อสี่ บกพร่องในจริยธรรมและความรู้จักรับผิดชอบชั่วดี เพราะมุ่งแต่แสวงหาประโยชน์เฉพาะตัวให้เพิ่มพูนขึ้น เป็นเหตุให้ทำความผิดและความชั่วทุจริตได้โดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือน”

“ลูกรัก….ความสุขและความทุกข์ ที่เรากำลังได้รับอยู่ในขณะนี้ ล้วนเกิดจากการปรุงแต่งของเราเองทั้งสิ้น

การปรุงแต่งของเรามีทั้งภายนอกภายใน ภายนอกปรุงแต่งสร้างสรรค์งาน ภายในปรุงแต่งสุขและทุกข์ในใจของตน”

“เมื่อลูกห่วงใยผู้อื่น ลูกจักห่วงตนเองน้อยลง

เมื่อลูกห่วงตนเองน้อยลง ลูกจักมีความสุขมากขึ้น พ่อพูดเช่นนี้ ให้ลูกคิดให้ดีๆ”

“ลูกรัก…..ความสุขมิได้อยู่ที่ว่าเรามีมากเพียงใด

แต่มันขึ้นอยู่กับว่า ลูกพึงพอใจกับมันมากเพียงใดต่างหาก”

ในหลวงทรงตรัสว่า

“ความรู้จักอดทนและอดกลั้น ไม่ยอมให้ใจวู่วามไปตามเหตุการณ์ ตามอคติ ตามอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้น ทำให้เกิดมีการยั้งคิด

และตามธรรมดา คนเราเมื่อยั้งคิดได้แล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องที่ทำ คำที่พูด ทบทวนดูใหม่ได้อีกคำรบหนึ่ง

การพิจารณาทบทวนเรื่องใดๆใหม่ ย่อมช่วยให้มองเห็นละเอียดชัดเจนขึ้น

ทำให้เกิดความเข้าใจอันกระจ่างสว่างไสว ทั้งในแง่ที่จะคิด ทั้งในทางที่จะปฏิบัติ

ปัญหาหรือความติดขัดก็ย่อมบรรเทาลง สามารถจะดำเนินงานทุกอย่างต่อไปได้โดยถูกต้อง ไม่ผิด ไม่พุ่ง ไม่หลง และไม่เสียเวลา

งานที่ทำก็จะบรรลุผลสมบูรณ์ บริบูรณ์”

เย้ๆๆๆ ….ในที่สุดก็จบเล่มแล้ว ฝนก็แอบหวังเบาๆว่าคงจะมีคนนำเอาคำสอนดีๆเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้เกิดประในชีวิตประจำวันของเขา……ยิ้มเอาไว้แล้วโลกจะสดใสค่ะทุกคน^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s